KTU plečia tarptautinių partnerių gretas

Universitetas | 2018-04-24

Kauno technologijos universitetas (KTU) sėkmingai vysto tarptautiškumą ir bendradarbiavimą su užsienio partneriais. Pasirašyta penkerių metų bendradarbiavimo sutartis su Portugalijos Aveiro universitetu, kurią savo parašais patvirtino KTU l. e. p.  mokslo ir inovacijų prorektorė prof. Asta Pundzienė ir Aveiro universiteto prorektorius prof. Gonçalo Paiva Dias.

Pasirašydami sutartį, partneriai įsipareigojo stiprinti tarpusavio sąsajas mokslinių tyrimų ir akademinės veiklos srityse: vykdyti akademinio personalo ir studentų mainus, kartu rengti jungtines doktorantūros studijų programas, organizuoti doktorantų vasaros mokyklas, skatinti mokslininkus vadovauti abiejų universitetų doktorantų disertacijų rengimui, dalyvauti doktorantūros komitetuose ir disertacijų  gynimo tarybose.

Abu universitetai priklauso Europos inovatyvių universitetų konsorciumui (ECIU), kuris skatina inovacijas mokymo, mokymosi ir mokslinių tyrimų srityse. Visų ECIU konsorciumo universitetų pagrindinė vertybė, kuria grįstos visos veiklos, yra inovacijų ir antreprenerystės skatinimas. KTU yra vienintelis universitetas šalyje, priklausantis šiam konsorciumui.