Narystė asociacijoje

„Kai tiki universitetu, kurį baigei, savaime ateina noras kurti, daryti, neatitrūkti”, – Tomas Urbonas

Tapę asociacijos nariais stiprinsite KTU alumnų tinklą ir liksite svarbia KTU bendruomenės dalimi: nenutrauksite ryšių su studijų draugais ir dėstytojais, dalinsitės savo žiniomis ir patirtimi su jaunaisiais talentais, džiaugsitės Universiteto pasiekimais ir būsite Universiteto naujienų sūkuryje. Asociacijoje galimi du narystės tipai:

 • Asocijuotas narys, gaunantis alumnams skirtas naujienas bei informaciją apie asociacijos veiklą, dalyvaujantis asociacijos veikloje.
 • Tikrasis narys, gaunantis alumnams skirtas naujienas ir informaciją apie asociacijos veiklą, dalyvaujantis asociacijos veikloje, mokantis nustatyto dydžio nario mokestį bei turintis teisę balsuoti susirinkimų metu, kelti savo kandidatūrą į valdybą ar prezidento postą.

Kviečiame burtis ir kurti KTU alumnų bendruomenę KarTU!


By becoming a member of the Association, you will strengthen the KTU Alumni network and remain an important part of the KTU community: you will not lose contacts with study friends and lecturers, share your knowledge and experience with young talents, enjoy the University’s achievements and be in the centre of University’s news. There are two types of membership in the association:

 • Associate member, who receives news for Alumni and information about the activities of the Association, participates in the activities of the Association.
 • A full member who receives news and information about the activities of the Association, participates in the activities of the Association, pays a fixed membership fee, has the right to vote during the meetings and nominate his / her candidacy for the position of board member or president.

We invite you to gather and create the KTU Alumni community together!

Asocijuotu nariu tampama užpildžius elektroninę registracijos anketą ir valdybai patvirtinus kandidatūrą.

Tikruoju nariu tampama užpildžius elektroninę registracijos anketą, valdybai patvirtinus kandidatūrą ir susimokėjus metinį narystės mokestį.

Asociacijos nariui, apsisprendus tapti tikruoju nariu, iš naujo registruotis nereikia – pakanka sumokėti metinį narystės mokestį.


You can become an associate member by filling in the electronic registration form and after the approval of the Association board.

You can become a full member by filling in the electronic registration form, paying the annual membership fee and after the approval of the Association board.

If a member of the Association decides to become a full member, re-registration is not needed. It is enough to pay the annual membership fee.

2021 m. rugsėjo 9 d. vykusiame visuotiniame KTU Alumnų asociacijos susirinkime buvo patvirtinta nauja nario įstojimo, išstojimo ir nario mokesčio mokėjimo tvarka:

 1. Kauno technologijos universiteto alumnų asociacijos (toliau – Asociacija) nariai priimami ir nario mokestis mokamas bei nustatomas vadovaujantis Asociacijos įstatais ir nario įstojimo, išstojimo ir nario mokesčio mokėjimo tvarka (toliau – tvarka).
 2. Nariais gali būti absolventai, kurie turi studijų baigimą KTU ar KPI patvirtinantį diplomą.
 3. Kandidatas, norėdamas įstoti į Asociaciją, užpildo ir pateikia Asociacijos tinklapyje https://alumni.ktu.edu/ pasiekiamą registracijos formą. Narystė tvirtinama Asociacijos Valdybos sprendimu.
 4. Nario mokestis – 50 EUR, mokamas vieną kartą per metus.
 5. Sumokėti nario mokesčiai nėra grąžinami, jeigu Asociacijos narys išstoja iš Asociacijos.
 6. Nario mokestis mokamas bankiniu pavedimu į Asociacijos banko sąskaitą.
 7. Nario mokestis mokamas iki kalendorinių metų vasario 1 d. už einamuosius metus.
 8. Nario, kurio narystė buvo patvirtinta metų eigoje, t. y. po vasario 1 d., nario mokestis yra 50 EUR ir nėra mažinamas.
 9. Nuo nario mokesčio sumokėjimo momento Asociacijos narys tampa Asociacijos tikruoju nariu. Šis statusas galioja 1 (vienerius) kalendorinius metus, bet ne ilgiau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d.
 10. Nesumokėjęs nario mokesčio iki kalendorinių metų vasario 1 d., Asociacijos narys laikomas asocijuotuoju nariu.
 11. Narys, norėdamas išstoti iš Asociacijos ar sustabdyti narystę, apie tai praneša registruotu laišku Asociacijos buveinės adresu arba elektroniniu paštu alumni@ktu.lt arba įteikdamas laisvos formos prašymą asmeniškai Asociacijos prezidentui. Pranešime turi būti nurodyta nario vardas, pavardė (pavardė Universiteto baigimo metu, jei ji keitėsi), Universiteto baigimo metai ir fakultetas, data nuo kada norima išstoti.

The full member’s fee is a great opportunity to contribute to the development of the activities of the KTU Alumni Association. The collected membership fees are used to organise alumni meetings, support young talents of the University, and cover administrative expenses.

We are pleased with the tradition that has been cherished for many years – from the collected membership fees a scholarship is established in the “Technorama” competition for young innovators. We aim to encourage students to act: to create and share their ideas, be active initiators, organisers and participants of various initiatives.

The 50 EUR (fifty euros) fee for a full member was set during the general meeting of all members of the KTU Alumni Association on 12th of May 2018.

Thanks to the contributors!

„Universitete ugdoma Lietuvos ateitis. Man nekyla klausimų, dalyvauti ar ne. Klausimas – ką aš galiu padaryti, kad ateitis būtų gera.”

Dalius Misiūnas

 

Vertės / Values

Karjeros konsultacijos ir mokymai /
Career consulting and trainings

Reikia palaikymo ir patarimų karjeros kelyje? KTU Karjeros ir ugdymo centro konsultantai:

 • Padės pasirengti gerą CV bei motyvacinį laišką,
 • Patars, kaip pasiruošti darbo pokalbiui,
 • Konsultuos karjerai aktualiais klausimais.

Konsultacijos teikiamos Asociacijos tikriesiems nariams.

Kreiptis:
Karjeros planavimo konsultantė
T.: +370 686 19341
E. p. wanted@ktu.lt


Need support and advice on your career path? Consultants of KTU Career and Service Centre:

 • Will help to prepare a good CV and cover letter,
 • Advise on how to prepare for a job interview,
 • Advise on career issues.

Consultations are provided to full members of the Association.

Contact:
Career Planning Consultant
Phone: +370 686 19341
E-mail: wanted@ktu.lt

Universiteto absolventai kviečiami į Universiteto renginius:

 • Konferencijas,
 • Atviras paskaitas,
 • Mokymus,
 • Seminarus,
 • Kitus akademinius renginius.

Dalyvavimas tokiuose renginiuose – puiki galimybė atnaujinti žinias, stiprinti kompetencijas, dalintis patirtimi bei įžvalgomis.
Informacija apie renginius siunčiama naujienlaiškiu, platinama Asociacijos paskyrose socialiniuose tinkluose.

KTU alumnams kiekvieno semestro metu suteikiama galimybė dalyvauti paskaitose stebėtojo teisėmis.

Modulių sąrašas 2019–2020 pavasario semestre.xls
Dėl registracijos į modulius ir papildomos informacijos apie darbuotojų dalyvavimo modulyje galimybes kreipkitės  el. p. alumni@ktu.lt arba  į Alumnų centro vadovę Skaistę Valienę (el. p. skaiste.valiene@ktu.lt).


University graduates are invited to University events:

 • Conferences,
 • Open lectures,
 • Trainings,
 • Seminars,
 • Other academic events.

Participation in such events is a great opportunity to update knowledge, strengthen competencies, share experiences and insights.

Information about the events is sent in a newsletter and distributed on the Association’s accounts on social networks.

KTU Alumni are given the opportunity to participate in lectures as observers during each semester.

List of modules 2019–2020 spring semestre.xls

Due to the registration in the modules and additional information about the possibilities of employee participation in the module, please write by e-mail alumni@ktu.lt or contact Skaistė Valienė (skaiste.valiene@ktu.lt).

Paslaugos alumnams /
Services for Alumni

KTU absolventai gali naudotis atvirais bibliotekos dokumentų fondais ir skaityklomis; prenumeruojamomis duomenų bazėmis (tik bibliotekoje). Daugiau informacijos apie KTU Bibliotekos paslaugas alumnams galite rasti čia.

KTU absolventai laukiami bibliotekos organizuojamuose mokymuose, konferencijose ir kituose renginiuose. Mokymų tvarkaraštį rasite čia.


KTU graduates can use open library document collections and reading rooms; subscribed databases (in library only). More information about KTU Library services for Alumni can be found here.

KTU graduates are welcome to trainings, conferences and other events organised by the library. You can find the training schedule here.

Ekskursija KTU bibliotekoje:

KTU absolventai gali pamatyti išsaugotas kultūros vertybes ir pažinti turtingą bibliotekos istoriją dalyvaudami ekskursijoje, kurią būtina užsisakyti iš anksto. Registruotis į ekskursiją galite čia.


Excursion in KTU library:

KTU graduates can see the preserved cultural values and learn about the rich history of the library by participating in an excursion, which must be booked in advance. You can register for the tour here.

 

Veikla / Activity

Susitikimai /
Meetings

Alumnų sugrįžtuvės – diena, kai absolventai kviečiami grįžti į savąjį Universitetą prisiminti akademinių erdvių ir žmonių, su kuriais kartu eita ne vienerius metus, atnaujinti ir megzti naujas pažintis, burtis naujoms iniciatyvoms.

Absolventų sugrįžtuvės pirmąkart organizuotos 2017 metais, kuomet absolventai dalyvavo ekskursijose po fakultetus ir laboratorijas, atidengė KTU alumnų simbolį įamžinančią plokštę.

2018 metų sugrįžtuvių tema – bendrystė ir pokyčius įkvepiančios iniciatyvos. Vykusiame alumnų forume  „commUNITY 2018: galia keisti“ absolventai pristatė vykdomų socialinių, pilietinių iniciatyvų ir savanorystės patirtis, diskutavo tokių iniciatyvų motyvus, užkulisius, iššūkius ir išmoktas pamokas.


The event “KTU Alumni Returns” is a day when graduates are invited to return to their University to remember the academic spaces and people they have been with for years, to renew and make new acquaintances, to gather for new initiatives.

The event “KTU Alumni Returns” returns was organised for the first time in 2017, when graduates took part in excursions around faculties and laboratories, and a plaque commemorating the KTU alumni symbol was unveiled.

The theme of the event “KTU Alumni Returns” 2018 is communion and initiatives that inspire changes. At the alumni forum “commUNITY 2018: the power to change”, the graduates presented the experiences of ongoing social, civic initiatives and volunteering, discussed the motives, behind the scenes, challenges and lessons learned from such initiatives.

Asociacijos gimtadienis švenčiamas lapkričio mėn. ir  kasmet suburiantis vis daugiau absolventų.

The birthday of the Association is celebrated in November and this day brings together more and more graduates every year.

2016-ieji: 5-asis gimtadienis / 2016: 5th birthday

2017-ieji: 6-asis gimtadienis / 2017: 6th birthday

2018-ieji: 7-asis gimtadienis / 2018: 7th birthday

2019-ieji: 8-asis gimtadienis / 2019: 8th birthday

Asociacijos narių susirinkimas vyksta gegužę. Jame diskutuojami asociacijos vystymo klausimai, svarstoma veiklos ataskaita, renkama asociacijos valdyba bei prezidentas.


The meeting of the Association takes place in May. It discusses the development issues of the Association and the activity report, elects the Board and the President of the Association.

Periodiškai vizituojamos įmonės, kuriose dirbantys absolventai supažindina su įmonės vykdoma veikla, netradiciniais sprendimais, iššūkiais ir pasiekimais.

Informacija apie planuojamus susitikimus siunčiama naujienlaiškiu, platinama Asociacijos paskyrose socialiniuose tinkluose.


Periodically, companies are visited, where working graduates introduce the company’s activities, non-traditional solutions, challenges and achievements.

Information about planned meetings is sent in a newsletter, distributed in the Association’s accounts on social networks.

Karjera /
Career

Karjeros mentorius – profesinėje srityje žinių ir patirties sukaupęs praktikas, kuris dalijasi įžvalgomis bei patarimais, padedančiais siekti karjeros tikslų. Galimybė turėti asmeninį karjeros mentorių sudaroma ne tik studentams, bet ir KTU alumnams. Trejus metus po studijų baigimo visi KTU alumnai turi galimybę dalyvauti konkurse ir gauti karjeros mentorių. Konkursas organizuojamas kiekvienų mokslo metų pradžioje – rugsėjo 10-25 dienomis. Norint dalyvauti konkurse, kreipkitės el. paštu guided@ktu.lt, siunčiant motyvacinį laišką.

Kreiptis:
Mentorystės programos koordinatorė
T.: +370 603 94361
E. p.: guided@ktu.lt


A career mentor is a practitioner with knowledge and experience in a professional field who shares insights and advice to help achieve career goals. The opportunity to have a personal career mentor is available not only for students, but also for KTU alumni. Three years after graduation, all KTU Alumni have the opportunity to participate in the competition and receive a career mentor. The competition is organized at the beginning of each school year on September 10–25. To participate in the competition, please contact by writing guided@ktu.lt and sending a cover letter.

Contact:
Mentorship programme coordinator
Phone: +370 603 94361
E-mail: guided@ktu.lt

Tai didžiausia Baltijos šalyse, kasmet vykstanti karjeros kontaktų mugė. Be darbdavių prisistatymo šiame renginyje pristatomos  ir diskutuojamos darbo rinkos tendencijos, gausu ekspertinių pranešimų ir karjeros patarimų.

KTU „WANTed“ karjeros dienose kiekvienais metais dalyvauja daugiau nei 10 tūkst. studentų, absolventų ir moksleivių ir apie 140 darbdavių iš Lietuvos ir užsienio.

Daugiau informacijos: https://karjerosdienos.ktu.edu/


It is the largest annual career contacts fair in the Baltic States. In addition to the presentation of employers, this event presents and discusses labor market trends, and is rich in expert reports and career advice.

More than 10,000 students, graduates, pupils and about 140 employers from Lithuania and abroad take part in KTU “WANTed” career days every year.

More information: https://karjerosdienos.ktu.edu/ 

Asociacijos nariai kviečiami į Universiteto renginius:

 • Konferencijas,
 • Atviras paskaitas,
 • Mokymus,
 • Seminarus,
 • Kitus akademinius renginius.

Dalyvavimas tokiuose renginiuose – puiki galimybė atnaujinti žinias, stiprinti kompetencijas, dalintis patirtimi bei įžvalgomis.

Informacija apie renginius siunčiama naujienlaiškiu, platinama Asociacijos paskyrose socialiniuose tinkluose.


Members of the Association are invited to the University events:

 • Conferences,
 • Open lectures,
 • Trainings,
 • Seminars,
 • Other academic events.

Participation in such events is a great opportunity to update knowledge, strengthen competencies, share experiences and insights.

Information about the events is sent in a newsletter and distributed on the Association’s accounts on social networks.

Alumnai studentams /
Alumni for students

Tai Tarptautinės studentų dienos iniciatyva, kviečianti KTU studentus „pasimatuoti“ alumnų kėdes (pareigas) įmonėse.

Studentai vadovų kėdes jau matavosi įmonėse „Omniva LT“, „Elinta“, „Baltic Synergy“ ir „Choco Group“. Studentų teigimu, ši iniciatyva – puikus motyvacijos užtaisas siekti aukštesnių tikslų, megzti pažintis ir geriau susipažinti su įmone bei galimais karjeros keliais.

Priimate iššūkį vienai dienai savo kėdę patikėti studentui? Rašykite alumni@ktu.lt


This is an International Student Day initiative that invites KTU students to “try” alumni chairs (positions) in companies.

Students have already tried the chairs of the executives of “Omniva LT”, “Elinta”, “Baltic Synergy” and “Choco Group”. According to the students, this initiative is a great motivation for achieving higher goals, making acquaintances and getting to know the company and possible career paths better.

Do you accept the challenge of entrusting your chair to a student for one day? Write to alumni@ktu.lt

KTU karjeros mentorystės programoje “GUIDed” daugiau kaip 200 vadovų ir verslo praktikų savo žinias bei patirtį perduoda studentams. Karjeros mentoriai padeda pasirinkti karjeros kelią, suprasti, kokias kompetencijas reikėtų tobulinti, padrąsina ir nukreipia. Tai puiki galimybė dalintis ir įkvėpti jaunuosius talentus, sustiprinti savo lyderystės kompetencijas bei suprasti, su kokiais iššūkiais susiduria jaunimas.

Įmonių, padalinių  ir funkcinių sričių vadovai bei specialistai kviečiami padėti studentams žengti pirmuosius karjeros žingsnius.

Pageidaujančius tapti karjeros mentoriais kviečiame kreiptis:
Mentorystės programos koordinatorė
T. +370 603 94361
E. p. guided@ktu.lt


Become a career mentor

In the KTU career mentorship program “GUIDed”, more than 200 executives and business practitioners transfer their knowledge and experience to students. Career mentors help to choose the path of career, understand what competencies should be developed, encourage and guide. It is a great opportunity to share and inspire young talents, strengthen their leadership competencies and understand the challenges young people face.

Managers and specialists in companies, divisions and functional areas are invited to help students take the first steps in their careers.

Those wishing to become career mentors are invited to contact:

Membership Programme Coordinator
Phone: +370 603 94361
E-mail: guided@ktu.lt

Skatinamoji stipendija konkurse „Technorama“.  Skatindama jaunuosius talentus, KTU Alumni kasmet steigia nominaciją ir skatinamąją stipendiją jaunųjų inovatorių konkurse-parodoje „Technorama“.

Stipendija už aktyvų įsitraukimą į Universiteto neformalaus mokymosi programas. Siekdama paskatinti studentų įsitraukimą į neformalaus mokymosi programas Universitete, KTU Alumni įsteigė mecenatų stipendiją daugiausiai skaitmeninių ženkliukų, rodančių aktyvumą minėtose programose, surinkusiam studentui.

Stipendija gabiems ir talentingiems Universiteto studentams. KTU Alumni asociacija prisideda prie gabių ir talentingų studentų skatinimo, remia studentus, išvykstančius stažuotis NASA.

Stipendijos skiriamos iš surenkamų narystės mokesčių ir pervesto GPM procento.


Incentive scholarship in the “Technorama” competition. In order to encourage young talents, KTU Alumni Association annually establishes a nomination and an incentive scholarship at the young innovators competition-exhibition “Technorama”.

Scholarship for active involvement in the University’s non-formal learning programs. In order to encourage students to engage in non-formal learning programs at the University, KTU Alumni has established a patronage scholarship for the student who has collected the most digital badges indicating activity in the mentioned programs.

Scholarship for gifted and talented University students. The KTU Alumni Association contributes to the promotion of gifted and talented students, supporting student’s internships in NASA.

Scholarships are awarded on the basis of membership fees collected and the percentage of GPM transferred.