KTU Alumni

Mus vienija Kauno technologijos universitetas. Tai, ką prisimename ir kuo didžiuojamės. Mes gerbiame žmones, kurie čia dirba, mokosi ir dovanoja savo žinias bei patirtį Kaunui, Lietuvai ir visam pasauliui. Tuo pačiu ir patys siekiame tokiais būti, kadangi Universitetas – tai dalis mūsų gyvenimo istorijos, kuria norime dalintis tarpusavyje ir su kitais.

Tapk nariu
Join us

Kauno technologijos universiteto alumnų asociacija – savanoriška, ne pelno siekianti organizacija, siekianti burti ir vienyti visas KTU absolventų kartas, kurti bei stiprinti alumnų ir Universiteto bendravimo bei bendradarbiavimo tradicijas.

Vizija: KTU alumnai – partneriai visam gyvenimui.

Misija: Tobulėjimas visą gyvenimą ir darnios KTU alumnų bendruomenės puoselėjimas.

Vertybės:

 • Partnerystė
 • Savanorystė
 • Iniciatyvumas
 • Pagalba ir parama

Asociacija savo veiklą vykdo vadovaudamasi įstatuose apibrėžtais tikslais ir uždaviniais.


Kaunas University of Technology Alumni Association is a voluntary, non-profit organization that seeks to bring together and unite all generations of KTU graduates, create and strengthen the traditions of communication and cooperation between Alumni and the University.

Vision: KTU Alumni are partners for life.

Mission: Lifelong development and fostering a harmonious KTU Alumni community.

Values:

 • Partnership
 • Volunteering
 • Initiative
 • Help and support

The Association carries out its activities in accordance with the goals and objectives defined in the Statues of Association.

Prioritetinės veiklos kryptys:

1. KTU alumnų bendruomenės stiprinimas

 • Alumnų kontaktų tinklo plėtra;
 • Alumnų ir Universiteto ryšių stiprinimas bei puoselėjimas;
 • Pasididžiavimo Universitetu stiprinimas.

2. Žinios ir mokymasis visą gyvenimą

 • Alumnų įsitraukimo į Universiteto veiklas skatinimas;
 • Dalyvavimas Universiteto renginiuose (atvirose paskaitose, konferencijose, susitikimuose);
 • Dalyvavimas Asociacijos renginiuose.

3. Parama Universitetui

 • Dalijimasis žiniomis ir patirtimi su akademine bendruomene (karjeros mentorystė, paskaitų ir pranešimų skaitymas, parama jauniesiems talentams ir pan.);
 • Alumnų pozicijos išsakymas aktualiais klausimais;
 • Kitų paramos būdų paieška.

Priority areas of activity:

1. Strengthening the KTU Alumni community

 • Development of Alumni contact network;
 • Strengthening and fostering the relationship between Alumni and the University;
 • Strengthening pride of the University.

2. Knowledge and lifelong learning

 • Promoting the involvement of Alumni in the activities of the University;
 • Participation in University events (open lectures, conferences, meetings);
 • Participation in the events of the Association.

3. Support to the University

 • Sharing knowledge and experience with the academic community (Mentorship, reading lectures and presentations, supporting young talents, etc.);
 • Expressing the position of Alumni on relevant topics;
 • Search for other ways to support.

KTU alumnų bendruomenės būrimosi iniciatyvinį startą ženklina oficialiu KTU alumnų asociacijos simboliu tapęs nykščio atspaudas, apgaubtas užrašu „KTU alumnas – antspaudas visam gyvenimui”. Šiuo ženklu užtvirtinta KTU alumnų klubo steigimo deklaracija, kurią 2010 metais pasirašė iniciatyvinė KTU absolventų grupė. Nykščio atspaudas, nes:

 • Piršto atspaudas – asmens tapatybės ir unikalumo įrodymas. Asociacija gerbia kiekvieno alumno unikalumą ir vienija įvairiausias studijų programas baigusius bei skirtingus karjeros kelius pasirinkusius absolventus.
 • Antikos laikais piršto atspaudu užtvirtinant sutartis būdavo prisiimama atsakomybė. Tikime, kad buvimas KTU alumnu – ne tik garbė, bet ir atsakomybė.
 • Piršto atspaudas moderniose technologijose naudojamas kaip atpažinimo raktas, suteikiantis prieigą tikrai žmonių grupei. Priklausymas alumnų asociacijai atrakina galimybę pasiekti naujausias mokslo žinias ir KTU akademinį pasaulį.
 • Nykštys siejamas su pozityvumu ir augimu. Skatiname alumnus kurti tvarią, ilgaamžę, savas tradicijas turinčią alumnų bendruomenę.

Simbolis įamžintas 2017 m. birželio 3 d.:  KTU alumnų sugrįžtuvių metu atidengta simbolio graviūra grindinio plokštėje. Ją rasite „Santakos” slėnio prieigose, prieš pagrindinį įėjimą.


The proactive start of the KTU Alumni community is marked by the thumbprint, which has become the official symbol of the KTU Alumni Association, and which is surrounded by the inscription “KTU Alumni – a Stamp for Life”. This sign confirms the declaration of the establishment of the KTU Alumni Club, which was signed by the initiative group of KTU graduates in 2010.

Thumbprint because:

 • Fingerprint is proof of a person’s identity and uniqueness. The Association respects the uniqueness of each Alumni and unites graduates of various study programs and who have chosen different career paths.
 • In ancient times, fingerprinting was a responsibility. We believe that being a KTU Alumni is not only an honor but also a responsibility.
 • Fingerprint is used in modern technology as a recognition key that gives access to a real group of people. Belonging to an Alumni Association unlocks the opportunity to access the latest scientific knowledge and the academic world of KTU.
 • Thumbs are associated with positivity and growth. We encourage Alumni to build a stable, long-lasting alumni community with their own traditions.

The symbol is immortalized on 3th of June 2017: During the event “KTU Alumni returns”, an engraving of the symbol on the plaque was unveiled. You will find it at the entrances to the “Santaka” Valley, in front of the main entrance.

Vida Drąsutė

KTU Alumnų centro vadovė

tel. +370 616 50 453
e. p. alumni@ktu.lt

Kauno technologijos universiteto alumnų asociacija
Įmonės kodas: 302693353
Sąskaita: LT373500010001054630
Adresas: K. Donelaičio g. 73, 44249 Kaunas

Šiuo metu asociacija vienija
daugiau kaip 1430 KTU alumnus

Kviečiame tapti KTU Alumni asociacijos nariu.

Registracijos anketa

Currently, the Association unites more than 1430 KTU Alumni

We invite you to become a member of the KTU Alumni Association.

Registration form

Narystė asociacijoje

Asociacijos nariai kuria ir stiprina KTU alumnų susitikimų, bendravimo ir bendradarbiavimo su Universitetu tradicijas, tiki darnios KTU alumnų bendruomenės, vienijančios skirtingas absolventų kartas, idėja.

Plačiau
More

Alumnų istorijos

Sukaupę žinių ir profesinės patirties KTU alumnai grįžta pasidalinti savo karjeros kelyje išmoktomis pamokomis, siekiais ir svajonėmis. Nes tiki, kad dalijimasis patirtimi gali padėti, prisiminimai – sušildyti, pasiekimai – įkvėpti.

Plačiau
More

Įvykiai

Medijos

KTU Alumni draugai
KTU Alumni friends

Naujienlaiškio užsisakymas
Newsletter subscription

Dar nesate KTU alumnų asociacijos narys, bet norite gauti absolventams skirtas naujienas? Užsisakykite naujienlaiškį ir periodiškai savo e. pašto dėžutėje rasite KTU alumnams aktualios informacijos.


Not a member of the KTU Alumni Association yet, but want to receive news for graduates? Subscribe the newsletter and you will periodically find the information relevant to KTU Alumni in your mailbox.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Jei alumnams skirtos naujienos taptų nebeaktualios, jų atsisakyti galėsite bet kada naujienlaiškyje paspaudę nuorodą „Atsisakyti naujienlaiškio“ arba parašę alumni@ktu.lt.


If the news for Alumni becomes obsolete, you can unsubscribe at any time in the newsletter by clicking on the link “Unsubscribe from the newsletter” or by writing to alumni@ktu.lt.