KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO ALUMNŲ ASOCIACIJOS 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Kauno technologijos universiteto (toliau – Universitetas) Alumnų asociacijos (toliau – Asociacija), juridinio asmens kodas: 302693353, buveinės adresas: K. Donelaičio g. 73, LT-44249 Kaunas, asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Asociacijos kaip asmens duomenų valdytojo ir tvarkytojo teises ir pareigas bei apibrėžia tvarkomus asmens duomenis ir jų saugojimą, tvarkymo tikslus, teisinius pagrindus ir perdavimą trečiosioms šalims, duomenų subjektų teises ir jų įgyvendinimo tvarką.   2. Taisyklės reglamentuoja Asociacijos narių registracijos proceso vykdymui ir administravimui, Asociacijos veiklos vykdymui ir administravimui reikalingų Asociacijos narių, Universiteto alumnų, partnerių ir tiekėjų asmens duomenų tvarkymą. Asmenų, pretendavusių tapti Asociacijos nariais, kurių narystė nebuvo patvirtinta, asmens duomenys tvarkomi iki to momento, kai asmuo informuojamas, jog jo narystė patvirtinta nebuvo. Kai asmuo apie tai informuojamas, jo pateikti asmens duomenys ištrinami. 
 2. Asmens duomenis Asociacija tvarko, siekiant sudaryti ir įvykdyti sutartį arba susitarimą, Asociacijos teisėto intereso ir duomenų subjektų sutikimo pagrindais.  
 3. Taisyklės parengtos vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), Universiteto Asmens duomenų tvarkymo politika. 
 4. Asociacijos nariai ir Universiteto alumnai su Asociacijos asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis supažindinami el. būdu prieš pateikdami registracijos formą tapti Asociacijos nariu ar sukurdami alumno paskyrą ir pažymėdami atitinkamą tai patvirtinantį formos lauką. Šios Taisyklės taip pat yra nuolat prieinamos Asociacijos internetiniame tinklalapyje https://alumni.ktu.edu. 
 5. Už asmens duomenų apsaugą Asociacijoje yra atsakingas Universiteto priskirtas asmens duomenų apsaugos pareigūnas, su kuriuo galima susisiekti el. pašto adresu duomenu.apsauga@ktu.lt arba adresu K. Donelaičio g. 73, Kaunas.

II SKYRIUS

TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

 1. Tvarkydama asmens duomenis Asociacija laikosi šių pagrindinių principų: tikslo apribojimo principo, teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principo, tikslumo principo, vientisumo ir konfidencialumo principo, duomenų kiekio mažinimo principo, saugojimo trukmės apribojimo principo bei atskaitomybės principo. 
 2. Tvarkydama asmens duomenis, Asociacija užtikrina tinkamą asmens duomenų saugumą, taikydama atitinkamas organizacines ir technines priemones. Asociacijos nario ar Universiteto alumno pateikiami duomenys automatiškai perduodami ar įvedami Asociacijos įgalioto (-ų) asmens (-ų) į duomenų bazę, kuri saugoma duomenų bazės talpinimo bei techninio ir technologinio palaikymo paslaugų teikėjo nuosavoje jo patalpose esančioje saugykloje ir pasiekiama adresu: https://alumni.wkm.lt. Asmenų duomenys tvarkomi automatiniu ir neautomatiniu būdu. Su trečiųjų šalių tvarkytojais Asociacija yra sudariusi sutartis, kuriose apibrėžiamas asmens duomenų tvarkymas ir aptariami tvarkytojo įsipareigojimai dėl asmens duomenų apsaugos.
 3. Asociacijoje tvarkomi narių ir pretendentų tapti nariais asmens duomenys, kurie yra pateikti pačių narių ar pačių kandidatų, Universiteto alumnų, Asociacijos partnerių ir paslaugų teikėjų ir/arba jų atstovų asmens duomenys, Asociacijai perduoti teisės aktų nustatyta tvarka arba sutartiniu pagrindu ir sukaupti, siekiant Asociacijos tikslų ir administruojant jos veiklą.
  1. Asociacijos nariais yra asmenys, kurie yra baigę Universiteto studijų programą/as ir kurių narystė pagal jų pateiktą prašymą yra patvirtinta Asociacijos nustatyta tvarka. 
  2. Kandidatais tapti Asociacijos nariais yra fiziniai asmenys, kurių buvimas Universiteto alumnais yra patvirtintas Universiteto ir kurie savo valią tapti Asociacijos nariais išreiškė patys arba atsiliepdami į Universiteto arba Asociacijos kvietimą.Universiteto alumnais yra asmenys, baigę Universiteto studijų programas ir atitinka visus Asociacijos nariams taikomus kriterijus, tačiau nėra išreiškę pageidavimo tapti Asociacijos nariais. 
  3. Asociacija gali tvarkyti ir kitų duomenų subjektų duomenis.
 4. Taisyklių III skyriuje nurodytais tikslais Asociacija tvarko šiuos asmens duomenis: 
  1. identifikaciniai duomenys: vardas, pavardė, pavardė Universiteto baigimo metu, valstybė, kurioje gyvena. Asociacijos tinklapyje tvarkomi šie Asociacijos valdybos narių asmens duomenys: vardas, pavardė, darbovietė, pareigos ir atvaizdas (veido nuotrauka tvarkoma sutikimo pagrindu);
  2. kontaktiniai duomenys: gyvenamoji vietovė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;narystei aktuali informacija: įgyto išsilavinimo, kurio pagrindu asmuo registruojasi į Asociaciją, duomenys; baigto Universiteto fakulteto (-ų) pavadinimas, baigimo metai, dabartinė darbovietė, pareigos, socialinė veikla; nario mokesčio informacija;buvimo alumnu patvirtinimui aktuali informacija: Universitete įgyto išsilavinimo duomenys; baigto Universiteto fakulteto (-ų) pavadinimas, baigimo metai;paskyros Asociacijos interneto svetainėje registracijai privalomi duomenų laukai: vardas, pavardė, pavardė baigimo metu, gyvenamosios vietos miestas ir valstybė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, įstojimo ir baigimo metai, fakultetas (-ai), darbovietė, pareigos, socialinė veikla, indėlis į Asociacijos veiklą, bei savanoriškai (pasirinktinai) paskyros turėtojo pildomi duomenų laukai: gimimo data, statusas (alumnas, narys, tikrasis narys ir pan.), nuotrauka (veido atvaizdas), kiti kontaktai, balsavimai, informacija apie nario mokesčio mokėjimus;sandorių ir sutarčių su trečiosiomis šalimis sudarymui ir vykdymui reikalingi duomenys: trečiųjų šalių arba jų atstovų vardas, pavardė, pareigos, atstovaujamo juridinio asmens pavadinimas ir duomenys kontaktams, banko sąskaitos Nr.;
  3. turėdama tinkamą teisinį pagrindą, Asociacija gali tvarkyti ir kitų kategorijų asmens duomenis. 
 5. Asmens duomenis Asociacijai pateikia patys duomenų subjektai, pildydami nario registracijos anketą Asociacijos tinklapyje ir/arba susikurdami alumno paskyrą Asociacijos tinkalapyje. Duomenų perdavimo sutarties pagrindu potencialių narių asmens duomenis Asociacijai gali perduoti Universitetas.
 6. Asmens duomenys tvarkomi (saugomi) narių duomenų bazėje, kuri saugoma duomenų bazės talpinimo bei techninio ir technologinio palaikymo paslaugų teikėjo nuosavoje jo patalpose esančioje saugykloje ir pasiekiama adresu https://alumni.wkm.lt. Narių duomenis į duomenų bazę įveda narių priėmimą vykdantis Asociacijos įgaliotas asmuo arba duomenys perduodami automatiniu būdu.  Iki perkėlimo į duomenų bazę, narių asmens duomenys taip pat saugomi Asociacijos tinklapyje, o nario ar alumno paskyros galiojimo metu asmens duomenys saugomi duomenų bazėje. Sandorių ir sutarčių originalai su trečiosiomis šalimis ir su tuo susiję duomenys saugomi LR teisės aktais nustatytais terminais Asociacijos buveinės adresu.  
 7. Asociacija asmens duomenys tvarko:
  1. kandidatų tapti Asociacijos nariais tvarkomi iki to momento, kai asmuo informuojamas apie narystės patvirtinimą arba atmetimą;
  2. narių duomenys tvarkomi narystės metu ir saugomi 5 metus po narystės pabaigos;Universiteto alumnų duomenys, tvarkomi alumno paskyros galiojimo metu arba iki to momento, kol kreipiamasi į Asociaiciją dėl duomenų ištrynimo;
  3. trečiųjų šalių arba jų atstovų asmens duomenys tvarkomi LR teisės aktais nustatytus terminus.

III SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

 1. Asociacija asmens duomenis tvarko šiais tikslais:
  1. narių registracijai (narystės patvirtinimui ir narių atrankai);
  2. alumnų registracijai (atitikties patvirtinimui ir kominikacijai);narystės Asociacijoje administravimui;
  3. narių veiklų Asociacijoje administravimui (komunikacijai, informavimui, apklausoms, balsavimams ir pan.);
  4. Asociacijos veiklos viešinimui;
  5. sutarčių su trečiosiomis šalimis, kurios būtinos vykdant Asociacijos veiklas, sudarymui ir vykdymui.
 2. Asmens duomenys tvarkomi remiantis šiaisBDAR nurodytaisteisiniais pagrindais:
  1. 6 str. 1 d. b) punktas (tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį). Šiuo pagrindu tvarkomi (a) narių duomenys: teikdamas Asociacijai savo duomenis, reikalingus narystei, asmuo išreiškia pageidavimą dalyvauti Asociacijos veiklose, o gaudama narių duomenis, Asociacija įsipareigoja planuoti, organizuoti ir administruoti veiklas, kurie padėtų pasiekti Asociacijos tikslų. Be narių (ir jų asmens duomenų) Asiociacijos egzistavimas neturi prasmės; (b) trečiųjų šalių duomenys: sudarydama sutartis su partneriais ir paslaugų teikėjais, Asociacija užtikrina savo veiklą; 
  2. 6 str. 1 d. d) punktas (tvarkyti duomenis būtina siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesus). Šiuo pagrindu asmens duomenys tvarkomi tik tais atvejais, kai asmens sveikatai ar gyvybei yra iškilęs realus pavojus, ir asmens duomenų netvarkymas atneštų didelės žalos asmens sveikatai ar grėstų gyvybei;
  3.  6 str. 1 d. a) punktas (duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais). Šiuo pagrindu tvarkomi valdybos narių atvaizdai Asociacijos tinklapyje bei tinklapyje naudojamais slapukais renkama informacija, kuri gali būti panaudota identifikuoti asmenis. Šiuo pagrindu Asociacija gali tvarkyti kitus asmens duomenis, pvz, asmenų atvaizdus nuotraukose ir kitoje vaizdo medžiagoje, todėl šis sąrašas nėra baigtinis. Kai Asociacija tvarko asmens duomenis šiuo pagrindu, duomenų subjektai yra aiškiai ir suprantamai informuojami apie numatomą asmens duomenų tvarkymą prieš pradedant tvarkyti jų duomenis; 
  4. 6 str. 1 d. f) punktas (tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo ar trečiosios šalies teisėtų interesų) – teisėtas interesas. Šiuo pagrindu tvarkomi asmens duomenys, kurie yra būtini tam, kad Asociacija galėtų tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus pagal rašytines sutartis ir žodinius susitarimus.
 3. Asociacijos narių asmens duomenys trečiosioms šalims gali būti perduoti sutarčių su trečiosiomis šalimis pagrindu, kai dėl Asociacijos ar trečiosios šalies teisėto intereso gauti ir tvarkyti narių duomenis nėra pažeidžiama narių teisė į privatumą ir yra užtikrinama jų žmogaus teisių apsauga, arba kai Asociacijos ir/ar trečiosios šalies teisėtas interesas yra viršesnis už narių teisę į privatumą. 

IV SKYRIUS

DUOMENŲ TVARKYTOJŲ PAREIGOS

 1. Asociacija yra sudariusi sutartis su trečiosiomis šalimis, kurių įgyvendinimui būtinas Asociacijos valdomų asmens duomenų tvarkymas. Asmens duomenys tvarkomi:
  1. remiantis Asociacijos ir Universiteto bendradarbiavimo sutartimi, kuria Universitetas įsipareigoja suteikti Asociacijai savo darbuotojus Asociacijos veiklai administruoti, IT infrastruktūrą, būtiną komunikacijai (el. paštas) ir informavimui internetu (interneto svetainės talpinimas), narių tinkamumo identifikavimą Universiteto akademinėje informavimo sistemoje (AIS) ar studentų bylų archyve, prieš patvirtinant jų narystę Asociacijoje (studijų Universitete baigimo fakto patvirtinimas); 
  1. remiantis paslaugų teikimo sutartimi su buhalterinės apskaitos įmone, tvarkomi apskaitos ir mokėjimų procesuose naudojami asmens duomenys (juridinių asmenų atstovų vardas, pavardė, pareigos, įmonė pavadinimas, adresas ir fizinių asmenų vardas, pavardė, veiklos vykdymo adresas, banko sąskaitos numeris); 17.3. remiantis paslaugų teikimo sutarimi su įmone UAB „SONARO“, teikiančia duomenų bazės talpinimo bei techninio ir technologinio palaikymo paslaugas, tvarkomi visi narių ir Universiteto alumnų asmens duomenys.
 1. Tvarkydami asmens duomenis, tvarkytojų darbuotojai užtikrina, kad asmens duomenys: 
  1. būtų tvarkomi laikantis šių Taisyklių, BDAR, ADTAĮ ir kitų norminių  teisės aktų, reglamentuojančių duomenų apsaugą; 
  2. nebūtų tvarkomi tikslais, nesuderinamais su Asociacijos nustatytaisiais ir reglamentuotais sutartimis ar atskirais Asociacijos kaip valdytojo nurodymais, suteiktais prieš pradedant asmens duomenų tvarkymą; būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai; būtų tikslūs ir išsamūs; netikslūs duomenys turi būti ištaisyti arba sunaikinti; būtų tvarkomi laikantis organizacinių ir techninių duomenų saugumo priemonių; 
  3. nebūtų perduodami trečiosioms šalims, jei tai nenustatyta teisės aktuose ir sutartyse su Asociacija; 18.7. būtų sunaikinti, pasibaigus sutartyse nustatytiems asmens duomenų saugojimo terminams, jei galiojantys teisės aktai nenumato kitaip. 

V SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

 1. Duomenų subjektai, teisės aktų nustatyta tvarka turi šias teises:
  1. teisė susipažinti su Asociacijos tvarkomais jų asmens duomenimis – gauti Asociacijos patvirtinimą, ar tvarkomi jų asmens duomenys, susipažinti su tvarkomais duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, duomenų gavimo šaltinius, perduodamų duomenų gavėjus, duomenų tvarkymo laikotarpį ir pan. Nariai dėl šios teisės įgyvendinimo gali kreiptis į Universiteto duomenų apsaugos pareigūną, el. paštu: duomenu.apsauga@ktu.lt; 
  2. teisė ištaisyti asmens duomenis, jeigu Asociacijos tvarkomi duomenys yra netikslūs ar neteisingi; 
  3. teisė panaikinti ar ištrinti savo asmens duomenis, jei duomenų subjektas yra Asociacijos narys ar Universiteto alumnas, šie duomenys buvo pateikti jo paties ir neturi būti saugomi LR teisės aktų numatyta tvarka;  19.4. teisė pateikti skundą, esant įtarimų, kad Asociacija asmens duomenis tvarko pažeisdama duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Duomenų subjektai skundą gali pateikti Universiteto duomenų apsaugos pareigūnui, el. paštu: duomenu.apsauga@ktu.lt. Dėl asmens duomenų apsaugos teisių normų pažeidimo duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt),  el. paštu: ada@ada.lt. 
 2. Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti savo teises, Universiteto duomenų apsaugos pareigūnui teikia laisvos formos užklausą arba skundą el. paštu: duomenu.apsauga@ktu.lt arba adresu K. Donelaičio g. 73, Kaunas. 
 3. Užklausa arba skundas turi būti įskaitomas, nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys. Užklausą ar skundą nagrinėjančiam darbuotojui paprašius, identifikacijos tikslu duomenų subjektas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją. Užklausos arba skundai, pateikti nesilaikant šios tvarkos, nenagrinėjami. Duomenų subjektas savo teises gali įgyvendinti pats arba per notariškai įgaliotą atstovą.
 4. Atsakymai į duomenų subjektų užklausas ar skundus pateikiami ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo užklausos ar skundo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, kai užklausai ar skundui išnagrinėti ar atsakymui paruošti reikia daugiau laiko, atsakymo terminas gali būti pratęstas dar 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų. 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Taisyklės skelbiamos Asociacijos interneto svetainėje https://alumni.ktu.edu. Asmens duomenų tvarkymą Asociacijos svetainėje tiek, kiek tai susiję su asmens duomenų tvarkymų išimtinai interneto svetainėje, apibrėžia Universiteto Privatumo politika ir Slapukų politika.  
 2. Visais Taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus, susijusius su Asociacijos tvarkomų asmenes duomenų apsauga, priima Universiteto duomenų apsaugos pareigūnas.
 3. Taisyklės gali būti keičiamos, papildomos arba pripažįstamos netekusiomis galios Asociacijos prezidento įsakymu.

KTU slapukų politika

SLAPUKŲ PRANEŠIMAS

Šiame pranešime informuojame Jus apie šioje svetainėje naudojamas technologijas, kurios padeda užtikrinti tinkamą svetainės veikimą arba stebi ir analizuoja svetainės lankytojų elgseną naršymo metu.

Slapukas (angl., cookie) yra nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė Jums joje lankantis siunčia į Jūsų tinklo naršyklę ir išsaugo Jūsų naudojamame įrenginyje. Dėl to svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), kad Jums nereikėtų jų iš naujo įvedinėti kaskart apsilankant svetainėje.

Svetainės naudoja nuosavus ir/arba trečiųjų šalių slapukus. Pagal atliekamą funkciją slapukai skirstomi į:

 • Būtinuosius slapukus. Šiais slapukais aktyvinamos pagrindinės svetainės naršymo ar prieigos funkcijos. Be šių slapukų svetainė tinkamai neveiks.
 • Funkcinius slapukus. Dėl šių slapukų svetainė įsimena informaciją, nuo kurios priklauso jos veikimas ir išvaizda, pavyzdžiui, lankytojo pasirinkta kalba arba regionas, kuriame jis yra. (Be šių slapukų svetainė neveiks.)
 • Statistikos arba našumo slapukus, kurie renka anoniminę informacija ir teikia jos ataskaitas, iš kurių svetainės valdytojas gali sužinoti kaip lankytojai naudojasi svetaine.
 • Rinkodaros arba stebėjimo slapukus. Jie naudojami lankytojams sekti daugelyje svetainių tam, kad būtų galima pateikti jiems pritaikytus reklaminius skelbimus. Jie taip pat riboja rodomų reklamų skaičių ir padeda įvertinti reklaminių kampanijų efektyvumą. Tai dažniausiai trečiųjų šalių reklamuotojų slapukai.

Pagal galiojimo trukmę slapukai skirstomi į seanso ir ilgalaikius slapukus.

Pagal slapuko sukūrimo vietą jie būna dviejų tipų:

 • Pirmųjų šalių arba nuosavi slapukai – kuriami svetainėje, kurioje lankotės;
 • Trečiųjų šalių slapukai – kuriami kitų svetainių. Šioms svetainėms priklauso tam tikras svetainėje, kurioje lankotės, rodomas turinys, pvz., skelbimai ar vaizdai.

Sekliai (angl., trackers) yra slapukų atmaina, kuri svetainės lankytojo naršymo veiklos ataskaitą kartu su jo IP adresu persiunčia į trečiosios šalies duomenų bazę analizei, kuri paprastai atliekama rinkodaros tikslais.

Mes slapukus naudojame tam, kad:

 • svetainė galėtų Jus atpažinti ir prisiminti Jūsų nustatymus ir parinktis;
 • analizuodami Jūsų veiksmus svetainėje galėtume pastoviai gerinti jos veikimą.

Mes nenaudojame slapukų Jūsų tapatybei nustatyti. Mūsų svetainės slapukai nenaudojami jokiais kitais nei čia aprašytieji tikslais.

Kokius slapukus naudojame?

Slapuko pavadinimasKategorijaFunkcinis aprašymasGaliojimo laikas
cookie_consent_levelFunkciniaiTeikti funkcijas visuose puslapiuose.metai
cookie_consent_user_acceptedFunkciniaiTeikti funkcijas visuose puslapiuose.metai
cookie_consent_user_consent_tokenFunkciniaiTeikti funkcijas visuose puslapiuose.metai
PHPSESSIDBūtiniTeikti funkcijas visuose puslapiuose.sesijos metu