Prasideda registracija į studijų modulius / Registration to study modules starts

Bal 19 2022

Kauno technologijos universitetas alumnų bendruomenę informuoja apie prasidėjusią registraciją į 2021–2022 m. m. pavasario semestro modulius.

Šiame semestre KTU alumnams siūloma rinktis iš 10 modulių: 4 moduliai dėstomi anglų kalba, 6 – lietuvių. Vietų skaičius ribotas. Moduliai vedami kontaktiniu arba nuotoliniu būdu. Informaciją apie modulių tvarkaraštį ir laisvų vietų skaičių galite rasti lentelėje – Modulių sąrašas 2021–2022 m. m. pavasario semestre.

Prieš registraciją, prašome atkreipti dėmesį:
– jeigu lentelėje modulio aprašymas pateiktas lietuvių kalba, jis bus vedamas lietuvių kalba ir atvirkščiai – jeigu pateiktas anglų kalba, bus vedamas anglų kalba;
– jeigu prie modulio nurodyta tiksli vieta (adresas), paskaitos vyks kontaktiniu būdu, jeigu nenurodyta tiksli vieta – modulis bus vedamas nuotoliniu būdu;
– dalyvaujant paskaitose kontaktiniu būdu privaloma pateikti galimybių pasą ir laikytis kitų galiojančių reikalavimų.

Siūlomų klausyti modulių sąrašas:

S274D103 Research Ethics

H120M112 Šiuolaikinės medijų teorijos

P170B126 Informacinių sistemų grafinė naudotojo sąsaja

T111B010 Vaizdo sintaksė

T120M168 Algoritmai ir objektinis programavimas 2

T120M183 Virtualaus mokymosi priemonės ir sistemos

T210B001 Fundamentals of Mechatronics

T230M145 Advanced Concrete Technologies

T230M145 Pažangios betono technologijos

P170B111 Cryptology

Norėdami registruotis į studijų modulį, užpildykite registracijos formą. Registruotis galite iki sausio 31 d. Registruotis galima tik į vieną pasirinktą studijų modulį. Jeigu pasirinkime nėra norimo studijų modulio – laisvų vietų nebėra.

Kviečiame pasinaudoti ir kitomis KTU siūlomomis tęstinio mokymosi galimybėmis.

Platus studijų modulių pasirinkimas. Nusprendę studijuoti atskirus studijų modulius, už nustatytą mokestį galite rinktis iš visų Universiteto vykdomų studijų programų modulių. Pasirinkę sau įdomų studijų modulį, galite įgyti ir ugdyti savo norimas kompetencijas ir įgūdžius bei praplėsti ar gilinti tam tikros studijų krypties žinias paskaitų metu.

Neformaliojo švietimo programos. Neformaliojo švietimo programos – Universitete numatyta tvarka patvirtintos ir įgyvendinamos mokymo programos, skirtos asmens profesinėms ir bendrosioms kompetencijoms tobulinti ar naujoms įgyti. Programos gali būti vykdomos mokymų, kursų ir kitomis formomis. Siūloma daugiau nei 100 neformaliojo švietimo programų: informatikos, fizinių, inžinerijos, technologijų, socialinių, ugdymo, humanitarinių, menų, verslo ir viešosios vadybos mokslų krypčių grupėse.

________________________________________________________________________________________________

Kaunas University of Technology informs all alumni that registration to the study modules in the spring semester of AY 2021–2022 is started.

This semester KTU graduates are offered to choose from 10 study modules: 4 modules in English and 6 modules in Lithuanian. The number of vacancies is limited. The modules are conducted both in distance and on campus. Detailed information about the schedule and number of vacancies can be found in the following table List of modules for 2021–2022 spring semester.

Before registration, please note:
– if the description of the module in the table is in Lithuanian, it will be in Lithuanian and if in English, it will be in English;
– if the exact place (address) is indicated next to the module, the lectures will be organised on campus, if the exact location is not indicated – the module will provided as distance studies;
– attendance at lectures requires the passport of opportunities and compliance with other applicable requirements.

List of modules offered for listening:

S274D103 Research Ethics

H120M112 Šiuolaikinės medijų teorijos

P170B126 Informacinių sistemų grafinė naudotojo sąsaja

T111B010 Vaizdo sintaksė

T120M168 Algoritmai ir objektinis programavimas 2

T120M183 Virtualaus mokymosi priemonės ir sistemos

T210B001 Fundamentals of Mechatronics

T230M145 Advanced Concrete Technologies

T230M145 Pažangios betono technologijos

P170B111 Cryptology

To register for the study module, please fill in the registration form. You can register until January 31. Registration is only possible in one selected study module. If there is no desired study module in the selection, there are no vacancies.

We invite you to take advantage of other continuing education opportunities offered by KTU.

Wide selection of study modules. If you decide to study individual study modules, you can choose from the modules of all the study programmes provided by the University which are charged. Choosing of the study module you are interested in allows you to acquire and develop your required competencies and skills, expand or deepen the knowledge in a certain study field during the lectures.

Non-formal education programmes. The University invites to participate in various activities of non-formal education that provide new knowledge and skills, expand the present competencies, grant the possibilities of retraining and develop your personality. The innovative activities of non-formal education provide a possibility to become competitive participants of the labour market with a wide range of skills and knowledge. 

Naujienlaiškis / Newsletter

Nario mokestis

Nario mokestis – puiki galimybė prisidėti prie KTU Alumnų asociacijos veiklų vystymo. Surinkti narystės mokesčiai naudojami alumnų susitikimų organizavimui, jaunųjų Universiteto talentų rėmimui ir aktyviausiųjų studentų stipendijoms.

KTU Alumnų asociacijos susirinkimo metu nustatytas tikrojo nario mokestis – 50 Eur. Nario mokestis mokamas iki kalendorinių metų vasario 1 d. už einamuosius metus. Plačiau skaityti čia. Dėkojame.

Membership fee

The membership fee is a great opportunity to contribute to the development of the activities of the KTU Alumni Association. The collected membership fees are used to organise Alumni meetings, support young talents of the University and to establish scholarships for the most active students.

The fee for a full member is  50 EUR and it was set at during the meeting of all members of KTU Alumni Association. The membership fee is payable by February 1st for the current year. Read more here. Thank you.

Nario registracija / Member registration

Bendra informacija / General info

Žingsnis / Step

1/3

Pildymo progresas / Progress

0%

Prisijungimas


Arba prisijunkite per

Neturi paskyros? Sukurk ją čia